NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

Ghi chú

2008

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số: 867/QĐ-BTC ngày 27/4/2009 của Bộ Tài Chính

Đã hoàn thành XSNV công tác hải quan năm 2008

2009

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số: 696/QĐ-BTC ngày 01/4/2010 của Bộ Tài Chính

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009

2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số: 1336/QĐ-BTC ngày 29/5/2012 của Bộ Tài Chính

Có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hải quan năm 2011

2016

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số: 841/QĐ-BTC ngày 11/5/2017 của Bộ Tài Chính

Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hải quan năm 2016

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Ghi chú

2000

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số: 384/QĐ-UBND ngày 26/3/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thành tích trong thi đua thu nộp ngân sách nhà nước năm 2000

2000

Bằng khen

Quyết định số: 351/QĐ-UBND ngày 26/3/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2000

2002

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số: 653/QĐ-UBND ngày 28/3/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thành tích trong phong trào thi đua thu nộp vượt mức NSNN năm 2002

2003

Bằng khen

Quyết định số: 57/QĐ-BTC ngày 07/01/2004 của Bộ Tài Chính.

Thành tích chỉ tiêu thu thuế XNK

2005

Bằng khen

Quyết định số: 4887/QĐ-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài Chính.

Thành tích thu thuế XNK năm 2005

2006

Giấy khen

Quyết đinh số: 670/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2007 của Tổng cục Hải quan

Hoàn thành XSNV thu thuế hàng hoá XNK năm 2006

2007

Bằng khen

Quyết định số: 166/QĐ-BTC ngày 24/01/2008 của Bộ Tài Chính

Thành tích thu thuế XNK năm 2008

2007

Bằng khen

Quyết định số: 166/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thành tích trong phong trào thi đua thu nộp NSNN năm 2007

2007

Bằng khen

Quyết định số: 905/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thành tích trong phong trào thu nộp NSNN năm 2008

2008

Bằng khen

Quyết định số: 2721/QĐ-BTC ngày 03/12/2008 của  Bộ Tài Chính

Hoàn thành XSNV thu thuế hàng hoá XNK năm 2008

2008

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số: 1169/QĐ-UBND ngày 06/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thành tích trong phong trào thi đua toàn diện năm 2008

2009

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 22/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thành XS toàn diện nhiệm vụ công tác

2009

Giấy khen

Quyết định số: 37/QĐ-TCHQ ngày 05/01/2009 của Tổng cục trưởng tổng cục Hải quan

Thành tích trong việc triển khai thực hiện Quyết định 187/2005/QĐ-TTg; Quyết định số 330/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về thực hiện công tác phòng, chống ma tuý

2009

Bằng khen

Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế hàng hoá XNK năm 2009

2009

Bằng khen

Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh Lào Cai

Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2009

2009

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 1063 ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Lào Cai

Thành tích XS trong phong trào thi đua thu nộp NSNN tỉnh Lào Cai năm 2009

2010

Cờ thi  đua xuất sắc

Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh Lào Cai

Thành tích Hoàn thành XSNV công tác, dẫn đầu phong trào thi đua thu, nôp NSNN trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010

2010

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai

Hoàn thành XSNV, dẫn đầu phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

2010

Bằng khen

Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND tỉnh Lào Cai

Thành tích XS trong thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010

2010

Giấy khen

Quyết định số 1248/QĐ-TCHQ ngày 06/7/2011 của Tổng cục Hải quan

Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế hàng hoá XNK năm 2010

2011

Huy chương lao động hạng ba

Quyết định số: 2299/CTN ngày 05/12/2011 của Chủ tịch nước

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu nộp ngân sách NN, chống buôn lậu và gian lận thương mại, tích cực tham gia, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, hoạt động xã hội từ thiện của tỉnh Lào Cai từ năm 2006 đến năm 2010 góp phấn vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

2011

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số: 807/QĐ-UBND ngày 16/4/2012

Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế XNK năm 2011

2011

Bằng khen

Quyết định số: 3114/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai

Đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho thành công của Hội chợ thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) năm 2011.

2011

Bằng khen

Quyết định số 5988/QĐ-BCT ngày 16/11/2011 của Bộ Công Thương

Đã có thành tích xuất sắc trong phát triển thương mại biên giới Việt - Trung giai đoạn 2006 - 2011.

2011

Bằng khen

Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của UBND tỉnh Lào Cai

Đã có thành tích công tác từ năm 2010 đến năm 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai

2011

Bằng khen

Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 27/01/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ

Thành tích trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

2013

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Lào Cai

Có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua thu nộp NSNN trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013

2014

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai

Đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua thu nộp NSNN trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2014

2017

Bằng khen

Quyết định số 1227/QĐ-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài Chính

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hải quan từ năm 2016 đến năm 2017

2017

Bằng khen

Quyết định 284/QĐ-MTTQ ngày 27/12/2017 của Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai

Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động... năm 2017

2018

Bằng khen

Quyết định 2976/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân"

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập