Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI

                                                           

Số:              /HQLC – TVQT

V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Lào Cai, ngày 26 tháng 6 năm 2015

                                 

           Kính gửi:

                              - Báo đấu thầu – Bộ kế hoạch và đầu tư;

                              - Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.

      

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Số 001 đường Hoàng Liên kéo dài, phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại/Fax: 0203.832.473/0203 830 001.

- Email: phongtvqthqlc@gmail.com.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Mua sắm thiết bị tin học và công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

349.850.000

349.850.000

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Công ty CPTM&DV kỹ thuật Nam Á

316/QĐ-HQLC ngày 26/6/2015

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng giá trúng thầu

349.850.000 VNĐ

 

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của quý đơn vị./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, P.TVQT (03b). 

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Nguyễn Khánh Quang

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 281
  • Tất cả: 454,992
Đăng nhập